Innovació aplicada a la salut

Model assistencial híbrid

A Mutua Universal incorporem solucions tecnològiques innovadores que faciliten un model d’atenció assistencial híbrid, que combina l’assistència presencial i la no presencial, per brindar el servei més convenient, de qualitat i humanitzat. Així donem resposta a les expectatives de les nostres empreses associades i de la població protegida.

L’ANY 2023, L’ENTITAT HA CONTINUAT EVOLUCIONANT EL SEU MODEL ASSISTENCIAL BASAT EN:

 • La humanització
 • La personalització
 • L’impuls de l’ús de la telemedicina i la intel·ligència
 • El desenvolupament del col·lectiu assistencial

EL SERVEI DE TELEMEDICINA DE MUTUA UNIVERSAL

Telemedicina en mobilitat

Connexió directa entre pacient i personal sanitari a través de dispositiu mòbil, sense necessitat de desplaçar-se a un centre assistencial de l’entitat.

Telemedicina entre centres assistencials propis de Mutua Universal

Permet a la nostra població protegida accedir-hi, des de qualsevol dels nostres centres assistencials, al col·lectiu d’especialistes més adequat, que dona suport mèdic a distància.

Telemedicina amb altres centres sanitaris

Connexió entre centres assistencials de Mutua Universal i altres centres sanitaris, ja sigui amb Serveis de Vigilància de la Salut de les nostres empreses associades a través de la Clínica Online Empresa o amb hospitals intermutuals.

LA TELEMEDICINA DE MUTUA UNIVERSAL EN XIFRES

TOTAL DE VISITES

0

L’ANY 2023, EL NOMBRE DE
CONSULTES DE LA CLÍNICA
ONLINE HA CRESCUT UN

0%

Tècniques aplicades a la rehabilitació i el seguiment de pacients

Telerehabilitació

Per atendre la rehabilitació, els centres de Mutua Universal disposen dels equips tecnològics més avançats i professionals amb àmplia experiència i formació, que compten amb el suport de fisioterapeutes de referència tant presencialment com en línia.

A més, l’entitat disposa d’una plataforma per fer tractaments de telerehabilitació com a eina complementària a les sessions presencials de fisioteràpia.

Aquest servei nou incorpora un sistema d’intel·ligència artificial que, a través de la càmera de l’ordinador o del telèfon mòbil, és capaç de realitzar sessions de telerehabilitació en temps real, corregint els moviments i posicions incorrectes dels pacients i les pacients durant el seu procés de recuperació des de casa, així com el monitoratge de l’evolució per part del personal assistencial de Mutua Universal.

BENEFICIS DE LA TELERREHABILITACIÓ

 • Disminueix els desplaçaments de pacients a centres assistencials.
 • Implica el pacient o la pacient en el seu procés de recuperació, obtenint millors resultats.
 • Possibilita un seguiment continu de l’equip de fisioteràpia en un model híbrid de tractament, alternant sessions presencials i de telerehabilitació.

TELERREHABILITACIÓ EN XIFRES

PACIENTS ATESOS/ES

0

FISIOTERAPEUTES INVOLUCRATS/DES

0%

SESSIONS DE TELERREHABILITACIÓ

+0

VALORACIÓ DE PACIENTS

0(SOBRE 10)

La telerehabilitació reforça el model de medicina personalitzada de Mutua Universal i amplia l’oferta de serveis digitals en remot aplicats a la gestió assistencial

La realitat virtual és un valuós aliat per
a la rehabilitació de pacients que
han patit algun trastorn posttraumàtic
després d’un accident laboral

Realitat virtual aplicada a la salut mental

El 2023, Mutua Universal ha iniciat una revisió i millora per a l’abordatge de l’avaluació i el tractament dels problemes de salut mental amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes sorgits a causa de l’increment progressiu dels problemes de salut mental a la població general, i com a conseqüència, també a la població treballadora, en els darrers anys. Aquest augment ha estat especialment important a partir de la pandèmia i es produeix en un context social de percepció d’una incertesa més gran respecte al futur. Això es tradueix en la necessitat d’integrar una perspectiva global de la salut, on la salut mental és objecte d’atenció al mateix nivell que la salut física.

SERVEI DE REALITAT VIRTUAL APLICAT A LA SALUT LABORAL

Es tracta d’una tecnologia enfocada a l’avaluació psicològica per al tractament dels trastorns d’estrès posttraumàtic causats per accidents laborals, que puguin interferir en el treball quotidià i la qualitat de vida de les persones treballadores.

L’ús de la realitat virtual aplicada a la salut laboral en el cas de patologies mentals millora l’eficàcia de la teràpia, accelera el període de rehabilitació i redueix el de baixa laboral per aconseguir una normalització de l’activitat.

A Mutua Universal comptem amb un equip propi de psicologia i psiquiatria que, a través del nostre sistema propi de telemedicina (Clínica Online), pot fer visites a treballadors i treballadores a qualsevol dels nostres centres assistencials.

A més a més, disposem d’una àmplia xarxa de suport amb professionals i centres externs de psiquiatria i psicologia.

L’entitat ha implantat també un programari de reconeixement de veu al servei de psicologia. Aquest avenç fa possible el dictat d’informes mèdics optimitzats per reconèixer terminologia científica, sigles i abreviatures.

Telemedicina en mobilitat

Aquest servei, accessible des de la Zona Privada Personal de Mutua Universal, agilitza el diagnòstic, redueix els temps d’espera i concilia la vida familiar i laboral, cosa que millora la qualitat de vida dels pacients i les pacients i les seves famílies, incrementa l’eficàcia i garanteix la continuïtat en cures.

L’any 2023, les connexions
de telemedicina en mobilitat
van créixer un 63 % a
Mutua Universal

Treballem projectes
d’intel·ligència artificial que
ajuden el col·lectiu sanitari
a prendre decisions

EConsulta

A través de l’eConsulta, disponible a la Zona Privada, la nostra població protegida pot contactar amb l’equip assistencial (personal mèdic, d’infermeria o de fisioteràpia) que els hagi visitat en els últims 15 dies per resoldre dubtes en relació amb la pauta de medicació, les cures prescrites o complicacions en l’evolució, entre d’altres, de manera còmoda i sense desplaçaments.

ECONSULTES

CONSULTES REBUDES

+0

Línia Universal

Línia Universal és un servei de teleassistència i consulta 24 hores els 365 dies a l’any, atès per un equip de professionals assistencials i de gestió capaços de proporcionar orientació mèdica i gestionar el trasllat de pacients accidentats i accidentades cap al centre sanitari més idoni per al tractament. També permet tramitar el rescat i la repatriació de pacients amb ingrés hospitalari dins i fora del territori nacional, així com facilitar informació complementària respecte a la gestió assistencial i de prestacions de Mutua Universal.

LÍNIA UNIVERSAL

TRUCADES ATESES

+0

Models analítics i predictius

A Mutua Universal disposem de les més innovadores solucions tecnològiques basades en la intel·ligència artificial per a l’anàlisi avançada i segura de les dades.

A partir de l’estudi de grans quantitats d’informació històrica de què disposem i de la detecció de patrons i tendències, dissenyem models predictius. Aquests models potencien l’eficiència en la gestió i anticipen situacions i processos per ajudar els nostres col·lectius sanitaris a prendre les millors decisions adaptades a cada pacient. D’aquesta manera, podem oferir una atenció excel·lent i personalitzada.

ENQUESTA SATISFACCIÓ PACIENTS 2024

Els resultats de la darrera enquesta biennal de satisfacció de pacients indiquen un índex de satisfacció general percebuda que frega l’excel·lència, amb una valoració global de 8,05 punts sobre 10.

Aquest resultat suposa un increment de la millora respecte de l’any anterior i suposa la millor valoració de la sèrie històrica.

ATRIBUTS MILLOR VALORATS EN UNA BONA ATENCIÓ DELS NOSTRES CENTRES ASSISTENCIALS

Atenció
humanitzada

8,95

Confiança i seguretat transmesa

8,16

Valoració serveis telemàtics (Telemedicina en mobilitat)

8,33

Seguiment telefònic

8,33

Valoració del servei prestat
pel personal sanitari

8,84

Seguiment telefònic

Fisioteràpia

8,84

Infermeria

9,11

Treball social

9,29

Personal
d’administració

8,11

L’enquesta de satisfacció de pacients avalua més de 60 atributs relacionats amb els serveis que l’entitat presta diàriament als centres assistencials.

A més del servei prestat pel personal sanitari, cal destacar el 8,97 de valoració del nostre personal administratiu i el 8,26 a l’adequació d’informació sobre els tràmits a realitzar.

Gràcies a aquest estudi, l’entitat pot conèixer l’opinió dels i les pacients, així com establir objectius de millora i definir mesures que ajudin a elevar els nivells de satisfacció.

Inversió en la renovació

Dins el programa de millora contínua de la xarxa assistencial de Mutua Universal, l’any 2023 s’han invertit 2,8 milions d’euros en reformes i manteniment, que complementen els 3,8 milions d’euros destinats a noves instal·lacions.

INVERSIONS REALITZADES

(En milions d’€)

TOTAL

0

SUPERFÍCIE TOTAL DELS CENTRES DE TREBALL

(En m2)

0

XARXA ASSISTENCIAL

CENTRES PROPIS DE TREBALL

0

ÀREES DE CONTROL HOSPITALARI

0

HOSPITALS INTERMUTUALS

0

NOVES OBERTURES

PRINCIPALS REFORMES

Centre administratiu a Palma

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 30
El juliol de 2023, Mutua Universal va inaugurar un nou centre administratiu amb una superfície total de 280 m2. El nou centre està ubicat a escassos metres del centre assistencial, cosa que facilita les gestions entre les dues instal·lacions.

Així mateix, l’any 2023 s’han iniciat les obres per a l’adequació dels locals d’Alacant, Badalona i Albacete per al trasllat del centre assistencial i administratiu d’aquestes localitats.

Reforma parcial del centre assistencial a Sevilla

Mutua Universal ha reformat el centre de Sevilla per unificar tota l’activitat assistencial, a excepció de la fisioteràpia. Les obres han millorat de manera notable la funcionalitat del centre i la seva operativa diària.

Reforma del nou centre administratiu i de fisioteràpia a Terrassa

Durant l’any 2023 s’ha realitzat una adequació de les instal·lacions de Mutua Universal a Terrassa. Aquesta actuació ha permès traslladar les activitats del centre administratiu i de fisioteràpia de l’entitat a una nova instal·lació propera a l’actual centre assistencial de la mateixa localitat.

Innovació aplicada a la prevenció

A Mutua Universal posem a disposició de les nostres empreses associades i persones treballadores protegides i adherides les millors i més innovadores eines i serveis en matèria de gestió de la prevenció: una ajuda en la reducció de la sinistralitat i la prevenció de riscos laborals.

L’any 2023, dins del marc legal vigent, Mutua Universal ha assessorat en matèria de reducció de la sinistralitat i prevenció de riscos laborals més de 5400 empreses associades i 400.000 persones treballadores. Això ha suposat una reducció de la sinistralitat del 13 % a les empreses amb més indicadors de sinistralitat.

En el marc del Pla d’Activitats Preventives del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per assessorar empreses associades, població protegida i persones treballadores autònomes adherides, Mutua Universal desenvolupa programes i activitats d’assessorament, orientació tècnica i assistència.

També duu a terme activitats de recerca, desenvolupament i innovació perquè les empreses associades puguin fer una gestió eficaç en matèria de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

Laboratori d’ergonomIa

Ubicat al centre de Mutua Universal al polígon Arazuri-Orcoyen (Navarra), el Laboratori d’ergonomia de l’entitat ofereix un servei de referència i diferencial pioner a Espanya. La seva tasca se centra en la prevenció de lesions i baixes repetitives de llarga durada mitjançant la cerca de solucions a problemes musculoesquelètics que afecten l’entorn laboral.

Actualment, el laboratori està orientat a la cerca d’oportunitats de millora per reduir l’accidentabilitat relacionada amb sobreesforços, postures forçades, manipulació manual de càrregues o moviments repetitius.

Així, durant l’any 2023, el Laboratori d’ergonomia de Mutua Universal ha continuat treballant en l’estudi i el disseny de bones pràctiques en els sectors amb més risc ergonòmic.

ENTRE LES LÍNIES DE TREBALL DESENVOLUPADES L’ANY 2023 DESTAQUEN

 • Continuació i finalització de l’estudi iniciat l’any 2022 sobre l’anàlisi de l’impacte del sistema d’elevació dels llits a la salut musculoesquelètica de les persones que fan feines com cambreres o cambrers de pisos.
  Es tracta d’un estudi comparatiu de l’esforç físic associat en fer diferents tipus de llit per identificar quins tipus d’elevadors de llit i quines tècniques de treball són els més ergonòmics per a les persones treballadores.
 • Estudi i anàlisi de factors de risc ergonòmics i propostes de millora al sector plataner.

L’ergonomia és la disciplina que s’encarrega del disseny de llocs de treball, eines i tasques, de manera que coincideixin amb les característiques fisiològiques, anatòmiques i psicològiques i amb les capacitats de les persones treballadores que s’hi vegin involucrades

Plataforma Benestar Universal

Benestar Universal és el programa de promoció de la salut i els hàbits saludables de Mutua Universal per gestionar, conèixer, valorar, així com millorar la salut i el benestar de les persones treballadores, a més de la sostenibilitat de l’organització.

El programa, que s’adapta a les necessitats, característiques i objectius que es defineixin a cada empresa associada, integra assessoraments, activitats i materials per a la sensibilització i divulgació, així com una plataforma web que dona suport a la gestió de la informació i al seguiment indicadors de salut.

La plataforma Benestar Universal ofereix suport a les següents campanyes de prevenció i promoció de la salut de Mutua Universal:

APLICACIONS DE PREVENCIÓ

Dins del Pla d’Activitats Preventives i seguint la seva línia d’innovació, Mutua Universal ha continuat treballant en el manteniment i l’actualització de recursos de sensibilització i gestió basats en aplicacions mòbils.

Campus virtual de prevenció de riscos laborals

Durant l’any 2023, Mutua Universal ha continuat apostant pel seu campus virtual de prevenció. Aquesta plataforma ofereix cursos de temàtiques sectorials i transversals sobre els riscos i les mesures d’actuació per prevenir, eliminar o controlar els riscos laborals que produeixen accidents, dany a la salut o malalties professionals.

EL CAMPUS VIRTUAL DE MUTUA UNIVERSAL ÉS:

 • Flexible
  Respecta els ritmes i les necessitats d’aprenentatge de cada persona.
 • Immediat
  Soluciona al moment les situacions imprevistes i d’urgència.
 • Innovador
  Assegura l’itinerari formatiu i la validesa de la formació.
 • De qualitat
  Assegura l’itinerari formatiu i la validesa de la formació.

Jornades d’orientació tècnica

L’any 2023, Mutua Universal ha dut a terme, dins del marc legal vigent, més de cent Jornades d’orientació tècnica en línia per a l’assessorament, orientació tècnica i assistència a les empreses mutualistes i les seves persones treballadores en matèria de reducció de la sinistralitat, així com de prevenció de riscos laborals. L’objectiu d’aquestes jornades, a les quals han assistit més de 3000 persones d’empreses associades a l’entitat l’any 2023, és promoure una gestió eficaç en matèria de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

Reconeixements 3 anys 0 accidents

L’any 2023, Mutua Universal ha reconegut el compromís de les seves empreses associades amb la prevenció i la cura de les seves persones treballadores a través dels diplomes “3 años 0 accidentes” atorgats a les entitats que han aconseguit mantenir una sinistralitat zero en els darrers tres anys.

Observatori de Sinistralitat

Mutua Universal va posar en marxa durant l’exercici 2023 l’Observatori de Sinistralitat, un estudi que analitza els accidents de treball anuals gestionats per l’entitat a través dels principals indicadors relacionats.

“L’Observatori de Sinistralitat de Mutua Universal és una eina molt útil. Les dades extretes han de servir a les empreses per crear estratègies i accions que ajudin a disminuir la sinistralitat laboral i a promoure la prevenció de riscos laborals: ‘Perquè sense seguretat i salut a les empreses no hi pot haver productivitat ni competitivitat’, va destacar el director de l’institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball, Carlos Arranz, durant l’acte de presentació de la primera edició de l’Observatori de Sinistralitat de Mutua Universal”.