Carta

President

Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno

“Junts continuarem contribuint a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de les empreses i, en conseqüència, de la societat”

Carta

President

Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno

“Junts continuarem contribuint a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de les empreses i, en conseqüència, de la societat”

Presentem l’Informe de Gestió i Memòria de Sostenibilitat, que inclou la informació relativa a l’exercici de Mutua Universal el 2023, un any en què la situació política, econòmica i social a escala mundial ha estat tan inestable com resilient.

Quatre anys després de l’inici de la pandèmia, l’economia internacional continua provant de corregir els desajustos entre l’oferta i la demanda, amb el curs de la inflació resultant. Un procés de reconstrucció dificultós que s’ha vist alentit per les devastadores conseqüències humanes i econòmiques dels conflictes entre Rússia i Ucraïna i Israel i Gaza, l’impacte de les quals continuarà marcant el futur en els propers anys.

Aquesta incertesa geopolítica global podria prolongar les condicions monetàries restrictives, segons adverteix el Fons Monetari Internacional (FMI), pel que fa al seu impacte en l’escalada dels preus de les matèries primeres, els preus energètics i les rutes comercials, que fan augmentar els costos de producció de les empreses i obstaculitzen el creixement dels països, cosa que allargaria la inestabilitat macroeconòmica a mitjà termini.

Tot i això, en aquesta conjuntura econòmica i geopolítica tan complexa, l’economia mundial ha mostrat resiliència. La inflació s’ha reduït fins als objectius indicats pels bancs centrals i els riscos s’han anat equilibrant fins a sustentar un creixement lent però constant, tot i que per sota de la mitjana. A més, sembla que la zona euro esquivarà la recessió malgrat la delicada situació econòmica d’alguns dels nostres principals socis comercials, com ara Alemanya, França o Itàlia.

Pel que fa a Espanya, l’economia va moderar el seu creixement el 2023, però va mantenir cert dinamisme. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant l’any 2023, el creixement del Producte Interior Brut (PIB) ha estat del 2,5 %, fet que ha superat totes les expectatives i ha situat Espanya com a líder pel seu creixement econòmic, en gran part gràcies a un avanç del 0,6 % del PIB durant l’últim trimestre de l’exercici. Tot i això, es tracta d’una xifra anual molt allunyada del 5,8 % registrat el 2022, i les previsions indiquen que en els propers exercicis aquest desenvolupament es moderarà.

“El sector de les mútues cuida i rehabilita la salut de les persones treballadores, que són el motor de les empreses, l’economia i la societat, i protegeix més d’1,4 milions d’empreses i prop de 19 milions de treballadors i treballadores”

Segons els experts, els principals motors d’aquest creixement han estat les famílies, el consum de les quals ha resistit la inflació i l’augment dels tipus d’interès marcats pel Banc Central Europeu; també el sector exterior, que ha viscut un important augment de les exportacions; i, finalment, el bon comportament del mercat laboral, amb la creació de 780.000 llocs de treball el 2023, segons dades de l’Enquesta de Població Activa.

Així i tot, la disminució de la productivitat segueix sense resoldre’s i és un tema que encara no és a la primera línia política ni social. Tampoc no s’ha resolt l’augment de l’absentisme que, segons l’últim informe de The Adecco Group Institute, continua amb una tendència a l’alça i se situa al 7,2 %, amb el cost que això suposa per a les empreses i la societat. I això sense parlar de les elevades taxes de desocupació (11,7 % al tancament de 2023), un tema que és tan estructural o més que l’absentisme.
També preocupa molt l’endeutament públic. Segons el Banc d’Espanya, al tancament de 2023, el deute públic va arribar al 107,7 % del PIB, cosa que situa Espanya entre els països amb més deute del món. La Seguretat Social, ens de què depenem i amb el qual col·laborem, ha registrat l’increment de liquidació de deute més pronunciat (9,4 %), fins al rècord de 116.173 milions d’euros. El contrapunt és que la pujada de cotitzacions socials del nou Mecanisme d’Equitat Intergeneracional aprovat pel Govern, una mesura que ha afectat directament els salaris i el cost que assumeixen les empreses per la seva plantilla, ha aconseguit que el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que es coneix habitualment com la guardiola de les pensions, tanqui l’exercici amb més de 5.000 milions d’euros.

‘’Mutua Universal ha tancat el 2023 amb un balanç positiu pel que fa a la gestió, amb uns ingressos per cotitzacions socials de 1.669 milions d’euros (un 11,8 % més que l’any anterior) i un resultat positiu de l’exercici per distribuir de 20,83 milions d’euros’’

Aquest és el context en què ens trobem les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a càrrec de l’Administració pública estatal, amb la qual mantenim una relació de col·laboració publicoprivada.

El nostre sector cuida i rehabilita la salut de les persones treballadores (contingències professionals), que són el motor de les empreses, l’economia i la societat, i protegeix més d’1,4 milions d’empreses i prop de 19 milions de treballadors i treballadores.

A més, gestiona el pagament de les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal per contingència comuna, associades a més de 8 milions de baixes per malalties i accidents no laborals el 2023. Es tracta de la causa principal d’absentisme, i no tenim marge de maniobra més enllà del pagament de la prestació, malgrat els continus oferiments del sector per gestionar les baixes i les altes, així com la històrica demanda d’un finançament que estigui en línia amb les necessitats. La conseqüència d’aquest fet és un infrafinançament crònic que, tanmateix, no impedeix que se’ns segueixin atribuint noves prestacions i serveis emparant-se en aquesta eficiència en la gestió que sempre hem demostrat, d’acord amb la naturalesa pública de les nostres funcions i dels recursos que administrem. Resulta difícil d’entendre.

En l’àmbit de la nostra actuació, podem dir que Mutua Universal ha tancat el 2023 amb un balanç positiu pel que fa a la gestió: Amb uns ingressos per cotitzacions socials de 1.665 milions d’euros (un 11,5 % més que l’any anterior) i un resultat positiu de l’exercici per distribuir de 20,83 milions d’euros. I mantenint el compromís de deute zero i sense cap ajustament per part de la Intervenció General de la Seguretat Social. Aquestes evidències certifiquen la nostra bona gestió, que es basa en valors ètics, d’integritat i de bon govern, i garanteixen la solvència i la sostenibilitat de l’entitat, que retorna 21,24 milions d’euros al sistema seguint el nostre propòsit de ser socialment responsables i contribuir a la sostenibilitat de l’estat del benestar.

Des d’aquí vull enviar el meu reconeixement a tot el col·lectiu de professionals de Mutua Universal que amb el seu esforç i la seva professionalitat diària ho fan possible. La nostra tasca com a entitat continuarà sent donar-los suport i posar a la seva disposició les eines més innovadores necessàries perquè segueixin assumint aquest repte al servei de la cura de la salut i la prevenció de les empreses mutualistes i treballadors i treballadores protegits, gestionant els serveis i les prestacions amb rigor i excel·lència, com hem fet sempre.

‘’La nostra bona gestió, que es basa en valors ètics, d’integritat i de bon govern, garanteix la solvència i la sostenibilitat de l’entitat, que retorna 21,24 milions d’euros al sistema”

També vull agrair a totes les empreses associades, persones treballadores protegides i adherides i assessories col·laboradores que ens hagin triat. Junts continuarem contribuint a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de les empreses i, en conseqüència, de la societat.

Així mateix, vull fer arribar la meva gratitud al director gerent de Mutua Universal, Juan Güell, per guiar l’estratègia de l’entitat sense perdre de vista el propòsit, a la Junta Directiva i al Comitè d’Auditoria i Compliment, per garantir la màxima transparència en la gestió i una millora continuada, i a les persones i empreses que participen en la Comissió de Prestacions Especials i la Comissió de Control i Seguiment, per la seva implicació.

I també al president i director gerent de l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball (AMAT), representació patronal de les mútues, i a l’Administració pública amb què col·laborem.

M’agradaria fer una menció especial a la persona que va ser al capdavant de Mutua Universal durant 18 anys, fins al desembre de 2022, Juan Echevarría Puig, company durant tant de temps a la Junta Directiva i que ha estat ratificat com a president d’honor de la mútua per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

Gràcies per la teva dedicació i pels excel·lents serveis prestats a Mutua Universal, i enhorabona pel nomenament. Tenir-te al nostre costat és molt inspirador.

Moltes gràcies.