Carta

Director gerent
de Mutua
Universal

Juan
Güell Ubillos

“La nostra contribució a la sostenibilitat del sistema no és només econòmica, sinó també mediambiental, ètica i social”

Carta

Director gerent
de Mutua
Universal

Juan
Güell Ubillos

“La nostra contribució a la sostenibilitat del sistema no és només econòmica, sinó també mediambiental, ètica i social”

Em plau dirigir-me un any més al conjunt d’associades i associats a Mutua Universal amb motiu de la publicació d’aquest Informe de Gestió i Memòria de Sostenibilitat, que recull els resultats de l’activitat desenvolupada per l’entitat al llarg de l’exercici 2023. Amb l’informe també retem comptes d’aquest acompliment davant de l’Administració pública, ens del qual depenem en virtut d’un sistema de col·laboració publicoprivat del qual les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són un dels exemples més exitosos.

Es tracta d’una col·laboració eficaç i eficient que aporta valor a les persones treballadores, les empreses i la societat, i que mantenim i defensem gràcies a la confiança que ens atorguen tant les companyies com l’Administració. També gràcies a la convicció de la nostra contribució essencial a la sostenibilitat del sistema. Una sostenibilitat que no és només econòmica, sinó també mediambiental, ètica i social, tal com correspon al nostre propòsit de ser socialment responsables a través de les activitats que se’ns han encomanat legalment per a la cura de la salut de les nostres empreses i la població mutualista.

En el darrer exercici, Mutua Universal ha crescut en els principals indicadors econòmics i de gestió: ha augmentat els ingressos per cotitzacions socials un 11,5 %, fins als 1.665 milions d’euros, dels quals la gestió de la contingència professional aporta 945,19 milions d’euros, la gestió de la contingència comuna 686,53 milions i la gestió del cessament d’activitat de treballadors i treballadores autònoms 32,75 milions. Això ens permet acabar l’any 2023 amb un resultat positiu de l’exercici per distribuir de 20,83 milions d’euros, amb una dotació a la reserva d’estabilització de contingències professionals del 27,71 % (respecte al 30 % màxim permès per la Llei 31/2022 dels Pressupostos Generals de l’Estat) i una dotació a la reserva d’estabilització per cessament d’activitat superior al màxim que fixa la llei.

“Afrontarem els desafiaments que se’ns presentin en el futur amb la satisfacció de la feina ben feta, la seguretat de saber que som una entitat solvent i sostenible, i la mirada sempre posada en la millora contínua i la visió estratègica”

Aquests indicadors, que són el resultat del bon estat de salut d’una entitat centenària amb un patrimoni net de 385,68 milions d’euros al tancament de l’any, refermen la nostra posició dins del sector, garanteixen la nostra solvència i repercuteixen directament en la sostenibilitat del sistema, al qual retornem 21,24 milions d’euros en forma de desemborsament a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es tracta d’una contribució inequívoca a l’estat del benestar des de l’activitat que ens és pròpia i que actualment va molt més enllà dels accidents laborals.

Els resultats de la nostra gestió en la cura de la salut i la prevenció de riscos laborals de les empreses mutualistes i la població protegida també han estat positius en l’exercici 2023. Mutua Universal ha incrementat un 1,2 % el nombre d’empreses associades, que ha arribat a 159.869, i ha augmentat un 4,5 % el nombre de persones treballadores protegides i adherides, que se situa en 1.712.590 treballadors i treballadores (1.430.957 a compte d’altri i 281.633 per compte propi).

Resulta oportú destacar aquest bon acompliment, tant econòmic com de gestió, pel fet que s’ha aconseguit en condicions difícils per a un sector com el de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, que és molt permeable a la inestabilitat política, econòmica i social que sembla haver-se instal·lat al món d’un temps ençà. La normativa tampoc no ha servit d’ajuda en aquesta conjuntura, ja que el nombre de prestacions que gestionen les mútues ha continuat augmentant però no s’ha actualitzat el finançament.

‘’Sota el lema ‘La Mútua de les persones. Col·laborem innovant’, l’actual pla estratègic situa les persones al centre de totes les nostres actuacions i aposta per la inversió en talent humà, tecnologia i infraestructures’’

L’adequada tasca de l’entitat en l’exercici que ens ocupa només és possible gràcies a una plantilla de 2.033 professionals excel·lents amb vocació de servei que donen forma a un model d’atenció en salut integral que, juntament amb la gestió íntegra i rigorosa dels serveis i les prestacions, continua sent la nostra raó de ser.

És un model modern i àgil que es basa en la innovació aplicada a la gestió, la prevenció i la salut de les persones i que, a més, incorpora l’última tecnologia basada en l’anàlisi avançada de dades i la intel·ligència artificial per identificar patrons i establir models predictius que ens ajuden a prendre decisions per tal d’agilitzar els processos i oferir una atenció cada vegada més eficaç i personalitzada. Tot això conforma un ecosistema d’atenció en salut equànime que combina, d’una banda, l’atenció presencial que s’ofereix a la nostra àmplia xarxa de centres propis d’alta capacitació tecnològica a tot el territori nacional, amb més d’1,4 milions de visites d’assistència primària, 544.166 sessions de rehabilitació i 6.061 ingressos hospitalaris el 2023 i, de l’altra, un sistema propi de telemedicina que s’ha implantat a tots els nostres centres assistencials i ha generat més de 13.000 consultes. Tampoc no podem oblidar la telerehabilitació, que permet fer tractaments de rehabilitació a distància de manera complementària a les sessions presencials de fisioteràpia.

Innovació, tecnologia i persones, unides amb vocació de servei. Amb el suport del pla estratègic vigent de Mutua Universal, que sota el lema “La Mútua de les persones. Col·laborem innovant” situa les persones al centre de totes les nostres actuacions, humanitzem la salut i la gestió i apostem per la inversió en talent humà, tecnologia i infraestructures. Un pla que estableix la base per als projectes futurs de l’entitat, i que en el present ja ha servit per implementar moltes iniciatives adaptades a les necessitats d’una societat canviant. Alguns exemples són el nostre model de salut integral humanitzat i personalitzat, la digitalització de les gestions amb la màxima seguretat i traçabilitat, o l’impuls d’accions dirigides al comportament ètic i responsable, el bon govern corporatiu i la transparència. Entre altres projectes.

Una visió i un esforç que la nostra població protegida i adherida valora molt positivament. Una prova d’aquest fet són els resultats de la darrera enquesta de satisfacció de pacients, que mostren un índex de satisfacció general percebuda que frega l’excel·lència, amb una valoració global de 8,05 punts sobre 10. És la millor valoració de la sèrie històrica des que es duu a terme aquest estudi que avalua els principals atributs relacionats amb els serveis que oferim als nostres centres.

“Som innovació, tecnologia i persones, unides amb vocació de servei”

Afrontarem els desafiaments que se’ns presentin en el futur amb la satisfacció de la feina ben feta, la seguretat de saber que som una entitat solvent i sostenible, i la mirada sempre posada en la millora contínua i la visió estratègica, De manera que ens puguem avançar a les necessitats relacionades amb la gestió de la salut.

Aquesta és la nostra responsabilitat envers totes les empreses associades, les persones treballadores protegides i adherides, i les assessories col·laboradores que, un any més, ens han confiat la cura del que és més important a la vida: la salut.

Gràcies per confiar en Mutua Universal.

També vull fer arribar el meu agraïment al conjunt de professionals de Mutua Universal, que amb la seva tasca diària encarnen els valors de qualitat, professionalitat, eficiència i integritat amb què l’entitat ofereix els seus serveis. Sense vosaltres no seria possible.

Per acabar, vull agrair igualment a les persones integrants de la Junta Directiva de Mutua Universal que hagin avalat l’estratègia i l’actuació de la mútua, amb el seu president, Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, al qual agraeixo la seva bona feina i el seu entusiasme encoratjador.

Moltes gràcies.