POLÍTIQUES I CERTIFICACIONS

L’exercici 2022 s’ha fet l’auditoria externa de seguiment amb l’entitat Bureau Veritas de la certificació de les normes:

  • ISO 9001:2015 de sistema de gestió de qualitat.
  • ISO 14001:2015 de gestió ambiental.
  • ISO 45001:2018 de seguretat i salut a la feina (prevenció de riscos laborals).
  • UNE-CEN/TS 16880:2015 d’excel·lència en el servei.

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

L’aposta de Mutua Universal per una gestió ètica de l’entitat porta al desenvolupament de funcions, procediments i eines de control intern i gestió de riscos que superen àmpliament el nivell d’exigències estipulat legalment.

COMPLIMENT ESTRICTE DE LA NORMATIVA

Mutua Universal, per la seva naturalesa, es veu afectada per una gran quantitat de normativa legal. És per això que ha definit una Política de compliment que inclou el compromís per proporcionar els recursos necessaris per complir amb les obligacions legals i les obligacions adquirides voluntàriament per l’entitat.

Disposa d’un sistema intern de gestió del compliment que, mitjançant la identificació, l’anàlisi i l’adaptació als requisits de la normativa detectada, permet disposar d’un Programa anual de compliment.

En concret, per donar resposta a la Llei orgànica del Codi Penal, Mutua disposa d’un Manual de prevenció de riscos penals que s’aplica a totes les persones treballadores, i que defineix les normes d’actuació i comportament que regulen l’activitat de l’entitat, així com els sistemes de control implantats per prevenir la comissió de delictes establerts en aquest codi.

COMPROMÍS AMB L’ÈTICA, LA RESPONSABILITAT I LA SOSTENIBILITAT

El Codi de conducta i el Protocol de conflicte d’interessos de Mutua Universal recull els valors i els principis ètics, i estableix les pautes de comportament de les persones que integren l’entitat en l’exercici de les seves funcions.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de preservar la confidencialitat de la informació i garantir-ne la disponibilitat i la integritat, Mutua Universal s’ha adaptat a la regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.