POLÍTICAS E CERTIFICACIÓNS

No exercicio 2022 realizouse a auditoría externa de seguimento coa entidade Bureau Veritas da certificación das normas:

  • ISO 9001:2015 de sistema de xestión de calidade.
  • ISO 14001:2015 de xestión ambiental.
  • ISO 45001:2018 de seguridade e saúde no traballo (prevención de riscos laborais).
  • UNE-CEN/TS 16880:2015 de excelencia no servizo.

TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

A aposta de Mutua Universal por unha xestión ética da entidade leva ao desenvolvemento de funcións, procedementos e ferramentas de control interno e xestión de riscos que superan amplamente o nivel de esixencias estipulado legalmente.

CUMPRIMENTO ESTRITO DA NORMATIVA

Mutua Universal, debido á súa natureza, vese afectada por unha gran cantidade de normativa legal. Por iso ten definida unha política de cumprimento que recolle o compromiso para proporcionar os recursos necesarios para dar cumprimento ás obrigacións legais e ás adquiridas voluntariamente pola entidade.

Mutua Universal dispón dun Sistema Interno de Xestión do Cumprimento, un Manual de Prevención de Riscos Penais que se aplica a todas as persoas traballadoras, así como os sistemas de control implantados para previr a comisión de delitos tipificados no citado código.

COMPROMISO COA ÉTICA, A RESPONSABILIDADE E a SUSTENTABILIDADE

O Código de conduta e o Protocolo de conflito de intereses de Mutua Universal recollen os valores e principios éticos, establecendo as pautas de comportamento das persoas que integran a entidade no exercicio das súas funcións.

PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS

Co obxectivo de preservar a confidencialidade da información e garantir a súa dispoñibilidade e integridade, Mutua Universal adaptouse á regulación en materia de protección de datos de carácter persoal.